เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

 
โครงสร้างพื้นฐาน
 
  คมนาคม  การจราจร
            การคมนาคมขนส่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาด  ในปัจจุบันนับว่าสะดวกขึ้นมากเพราะได้มีการพัฒนาถนนหนทางภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ทำให้การติดต่อระหว่างชุมชนสะดวกขึ้น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาด  ยังมีถนน  รพช.บร.  11064  สายบ้านโนนสมบูรณ์-หัวลิง   และบ้านหนองไผ่น้อย-บ้านโคกเพชร  ทำให้ติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงได้สะดวกขึ้น   นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจำทางวิ่งให้บริการจากหมู่บ้านถึงตัวจังหวัดบุรีรัมย์ทุกหมู่บ้าน
 
  การไฟฟ้า
 

          สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาด  เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาด  ประมาณ  2,000  ครัวเรือน

 
  การสื่อสาร
            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาด  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  38  ตู้   จำนวนสัญญาณดาวเทียมในเขตพื้นที่  15  แห่ง  แต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหอกระจายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ  จำนวน  22  หมู่บ้าน
 
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  ฝ่ายน้ำล้น จำนวน 5 แห่ง
  บ่อโยก นำนวน 60 แห่ง
  ประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง
  อ่างเก็บกักน้ำ จำนวน 2 แห่ง
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ลำน้ำ จำนวน 4 แห่ง
  บึง  หนอง  และอื่นๆ จำนวน 8 แห่ง