เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
สภาพทางสังคม

 
สภาพทางสังคม
 
 

เทศบาลตำบลหนองตาด  แบ่งออกเป็น  22  หมู่บ้าน  ดังนี้

 
 
หมู่ที่ 1
บ้านหนองตาด
หมู่ที่ 12
บ้านโคกสะอาด
 
หมู่ที่ 2
บ้านหนองม่วง
หมู่ที่ 13
บ้านปีกฝาย
 
หมู่ที่ 3
บ้านสำโรง
หมู่ที่ 14
บ้านบัลลังก์น้อย
 
หมู่ที่ 4
บ้านนากลาง
หมู่ที่ 15
บ้านโนนเค็ง
 
หมู่ที่ 5
บ้านมาบสมอ
หมู่ที่ 16
บ้านโนนสูง
 
หมู่ที่ 6
บ้านบัลลังก์
หมู่ที่ 17
บ้านหนองมะเกลือ
 
หมู่ที่ 7
บ้านสถานีหนองตาด
หมู่ที่ 18
บ้านโคกด่าน
 
หมู่ที่ 8
บ้านสว่างงิ้วงาม
หมู่ที่ 19
บ้านหนองจอก
 
หมู่ที่ 9
บ้านโนนสวรรค์
หมู่ที่ 20
บ้านโคกวัด
 
หมู่ที่ 10
บ้านโคกเพชร
หมู่ที่ 21
บ้านสำโรงเหนือ
 
หมู่ที่ 11
บ้านโนนสมบูรณ์
หมู่ที่ 22
บ้านรัฐประชา
 
 

วัฒนธรรม

  มีภาษาท้องถิ่นที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน  คือ  ภาษาอีสาน 
 
 

การศึกษา

  โรงเรียนประถมศึกษา        จำนวน     7        แห่ง        มัธยม  1  แห่ง       ศูนย์เด็กเล็ก  3    แห่ง       ดังนี้
 
  โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก
จำนวนนักเรียน (คน)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
  1. วัดสถานีหนองตาด
87
ผอ.แสง แก้วฉวี
  2. บ้านนากลาง
159
ผอ.จำรัส เสนาปักธงชัย
  3. บ้านมาบสมอ
119
ผอ.สมชัย ปัตถา
  4. วัดบ้านบัลลังก์
159
ผอ.ประกอบ เพชรสุวรรณ
  5. บ้านหนองตราด
101
ผอ.สุรศักดิ์   คติพงษ์ธาดา
  6. บ้านสำโรงโนนเค็ง
300
ผอ.ประเสริฐ  เฮ่ประโคน
  7. บ้านม่วงโนนสูง
135
ผอ.เกษม  นาเมืองรักษ์
  8. หนองตาดพิทยาคม
225
ผอ.อุดม  วัชรพงษ์ศิริ
  9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัลลังก์
150
นางบัวทอง   บุหงาในเมือง (หัวหน้าศูนย์)
  10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด
70
นางนิชาภา  ติคำรัมย์   (หัวหน้าศูนย์)
  11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง
61
นางสาวภัณฑิรา   โสดาวงศ์  (หัวหน้าศูนย์)
ข้อมูล  ณ  เดือน  มิถุนายน  2553
 
  ศาสนา   นับถือศาสนาพุทธ   วัด/สำนักสงฆ์  13 แห่ง
 
  รายชื่อวัด/สำนักสงฆ์ ตั้งที่        
  1. วัดหนองตาด บ้านหนองตาด  หมู่  1  
  2.  วัดอุทยาราม บ้านนากลาง  หมู่  4  
  3. วัดบ้านบัลลังก์ บ้านบัลลังก์  หมู่  6  
  4. วัดทุ่งสาริกาใหญ่ บ้านหนองม่วง  หมู่  2  
  5.  สำนักสงฆ์บ้านสว่างงิ้วงาม บ้านนากลาง  หมู่  8  
  6.  วัดบ้านโคกเพชร บ้านโคกเพชร  หมู่  10  
  7.  วัดบ้านบัลลังก์น้อย บ้านบัลลังก์น้อย  หมู่ 14  
  8.  วัดบ้านโนนสูง บ้านโนนสูง  หมู่  16  
  9. วัดบ้านหนองมะเกลือ บ้านหนองมะเกลือ  หมู่  17  
  10. วัดโคกมาบสมอ บ้านโคกวัด  หมู่  20  
  11. วัดศรีสำโรง บ้านสำโรงเหนือ  หมู่  21  
  12.  วัดบ้านโนนสวรรค์ บ้านโนนสวรรค์  หมู่  9  
  13.  สำนักสงฆ์บ้านมาบสมอ บ้านมาบสมอ  หมู่  5  
 
  สาธารณสุข
  ศูนย์สุขภาพชุมชน             2              แห่ง
 
  สถานีอนามัย หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน  
  1.สถานีอนามัยหนองตาด 1. นายศุภนิมิต  ตาดร่ม  
  2. สถานีอนามัยปีกฝาย 2.  นายพรเทพ    แสงดี  
ข้อมูล  ณ  เดือน  มิถุนายน  2553