เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
  การเกษตรกรรม
  ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาด
 

          การเพาะปลูก  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดมีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ  คือ  การเพาะปลูกข้าว  ซึ่งมีการเพาะปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่นๆ  พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบจึงเหมาะแก่การปลูกข้าว  นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกผลไม้และพืชผักด้วย

            การปศุสัตว์  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาด  มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการจำหน่ายและเพื่อการบริโภค  เช่น  สุกร  ไก่  เป็ด  โค  กระบือ  ปลา  เป็นต้น
 
 
  หน่วยธุรกิจในเขต   อบต.  สถานประกอบการด้านพานิชยกรรมและอุตสาหกรรม
  ร้านค้า 112 แห่ง
  โรงสีขนาดเล็ก 38 แห่ง
  ร้านอาหาร 2 แห่ง
  โรงทำขนมจีน 1 แห่ง
  อู่ซ่อมรถ 1 แห่ง
  โรงงานหล่อเสาปูน 1 แห่ง
  ฟาร์มหมู 1 แห่ง
  ฟาร์มเป็ด 1 แห่ง
  สถานีเครื่อข่าย DTAC 1 แห่ง
  สถานีเครื่อข่าย AIS 1 แห่ง
  โรงเหล้า 1 แห่ง