เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา (VISION)

"ชุมชนเกษตรอินทรีย์ ชุมชนแห่งความสุขและน่าอยู่"

พันธกิจ (MISSION)

๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับและตอบสนองการขยายตัวของเมืองเศรษฐกิจของชุมชนและท้องถิ่น

2. การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยการสร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรและการบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ
3. การส่งเสริมและสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในการพัฒนาและการบริหารจัดการ
4. การปรับปรุงส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านการสาธารณสุข การอนามัย การป้องกันและควบคุมโรคและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. การสืบสาน อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน ครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยยึดหลักตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบการคมนาคมสะดวก การจราจรตลอดทั้งระบบการไฟฟ้าและน้ำประปา
2.การพัฒนา บุคลการ เจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และจริยธรรมตลอดทั้งจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวก และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน
3.การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมให้ประชาชนรู้รักสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและพัฒนาการวางแผนการพัฒนา
4.การส่งเสริม และร่วมพัฒนาการศึกษาแก่ประชาชน เยาวชน เด็ก ให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ และ
5.การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.การส่งเสริมพัฒนาด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย การดูแลคุ้มครองและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่จำเป็นต่อความอยู่รอดขั้นพื้นฐานของประชาชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

7.การส่งเสริมให้ประชาชน อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้อยู่คู่กับประชาชน ร่วมสืบทอดงานประเพณี วันสำคัญทางศาสนาอย่างรู้คุณค่าส่งเสริมให้ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความปลอดภัย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ส่งเสริมให้มีความประหยัด การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีการดำเนินชีวิตตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง