เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สำนักสงฆ์หนองโสน

สำนักสงฆ์ "หนองโสน "เป็นสำนักสงฆ์ซึ่งสถานที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษและในปัจจุบัน ได้มีการรวมกลุ่มอาชีพของชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรกรรมโดยอาศัยแหล่งน้ำหนองโสนแห่งนี้ ทำการเกษตรหลังฤดูเก็บเกี่ยวจนเป็นที่มาของกลุ่ม"โครงการต้นแบบเกษตรอินทรีย์ สำนักสงฆ์หนองโสน ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หนองโสน ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองุบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


 

 

ผลิตจากโครงการต้นแบบเกษตรอินทรีย์หนองโสน ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

สถานที่ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

ศาลรวมใจพลังแผ่นดิน เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของตำบลหนองตาด นักปราชญ์ทางโบราณคดีหลายท่านเชื่อว่า เจ้าพ่อขุนรังสรรค์ แต่เดิมมีนามว่า นายเลื่อน มหาดเล็ก ครั้นต่อมาเป็นพระรังสรรค์สารกิจเป็นเจ้าเมืองบุรีรัมย์คนแรก และเคยใช้เส้นทางผ่านตำบลหนองตาด ในการพักแรมในระหว่างการเดินทาง
         ศาลรวมใจพลังแผ่นดินในปัจจุบัน จึงเป็นศูนย์รวมใจของชาวตำบลหนองตาด และเป็นสถานที่ที่ชาวตำบลหนองตาดให้ความเคารพนับถืออย่างมาก


สถานที่ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน

ค่ายมวย ส.เพชรอุดร

          ค่ายมวย ส.เพชร อุดร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนตำบลหนองตาด จัดตั้งโดยนายอุดร สายรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๑ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน  อันจะนำมาซึ่งความเป็นปึกแผ่นทางด้านสังคมของคนในพื้นที่ โดยใช้กิจกรรมกีฬามวยไทยเป็นสื่อ   และเพื่อปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เสริมสร้างทักษะ  รู้กฎกติกา  มารยาท  ทั้งในฐานะผู้เล่น  ผู้ชม  รวมทั้งการส่งเสริมทักษะในการทำงานเป็นหมู่คณะ   ซึ่งถือเป็นรากฐานของการสร้างความสามัคคี  และสมานฉันท์ในสังคม   นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เยาวชน และประชาชนในพื้นที่