เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
 
    นางกาญจนา  แจทอง
 
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมว่าง


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 
 
 

นางเข็มทอง  มอบประโคน 

 
 

 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

 

นางสาวนารีรัตน์  เปริบรัมย์

 

นายธวัชชัย  ธรรมนิยม

พนักงานจ้าง

 

พนักงานจ้าง