เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
กองการศึกษา

            กองการศึกษา (08) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญาท้องถิ่น งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการเด็กและเยาวชน งานสภาเด็กและเยาวชน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีโครงสร้างสายงานการบังคับบัญชา ดังนี้

นายยุทธชัย  วัชระเงิน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
272082107001

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
272082107002
    นางสาวสาวิตรี   เยรัมย์
     นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
272083803001


นางสาวขวัญเรือน  สอนศรี นางสาวน้ำฝน  ทองงาม
 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา คนงาน


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์
       
       
นางบัวทอง บุหงาในเมือง นางเพียงพอ  ปราชิโก นางสุพิน ศรีจันทร์โคตร นางวัชรี  ปิ่นแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
272086600553
ครู
272086600551
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
272086600558
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
272086600555

-ว่าง-
ครู
272086600550
พนักงานจ้าง


นางสาวรสกร  ทองงาม
 นางสรีรัตน์ เอกวุฒิวงศา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด
       
     
 
นางนิชาภา  ติคำรัมย์ นางละออง  ทับอุดม นางสาวพยงค์  คำศรี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
272086600554
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
272086600557
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
272086600559
  พนักงานจ้าง  
   
  นางสุมาลี เพียรทอง  
  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  
     

 ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง 
     
 

  
นางสาวภัณฑิลา  โสดาวงศ์
นางสมจิตร  ศรีทอง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
272086600552
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
272086600556
พนักงานจ้าง
  

 นางสาวลักษมี  วรศักดิ์ชัยวุฒิ   
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)