เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
กองช่าง

         กองช่าง (05) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฎิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะเกี่ยวกับการประปา งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศกรรมต่าง ๆ  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย มีโครงสร้างสายงานการบังคับบัญชา ดังนี้
นายธินพัฒน์  หาญชนะ
ผู้อำนวยการกองช่าง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
 


นายปริญญา เสนาปักธงไชย
-ว่าง-
นายมิตร  สนิทชัย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
วิศวกรโยธา ปก./ชก.
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

นายสุทัศ  จันทร์เต็ม นายวัฒน์วิชา  เสนาปักธงไชย
นายเก้าชัย นาจำปา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานประปาปฎิบัติงาน
นายช่างโยธา (ลูกจ้างประจำ)

  

   
  นายวัชราพรรณ ศิริจันทร์
  พนักงานจ้าง