เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
กองคลัง

       กองคลัง (04) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ  งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีโครงสร้างสายงานการบังคับบัญชา ดังนี้
นางสมคิด สายแวว
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
นางสาวจันทร์รัตน์ ไกรยา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)


นายศุภชัย จำปาแดง

นางสาวอรวรรณ เชิงรัมย์

 นางกุลธิดา พันธ์ทุม  

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายเฉลิมเกียรติ บำรุงอาจ
 นายอัษฎาวุธ ธานีวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 

 

 นายยุทธพล อำมาต

คนงาน