เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
สำนักปลัดเทศบาล (01)


          สำนักปลัดเทศบาล (01) เป็นส่วนราชการเทียบเท่ากอง อยู่ในการกำกับดูแลและบังคับบัญชาของปลัดเทศบาล ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการคือ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการและสารบรรณ การเลือกตั้ง การบริหารงานบุคคล การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว การจัดทำงบประมาณ การจัดทำเทศบัญญัติ รวมถึงราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมถึงกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีโครงสร้างสายงานการบังคับบัญชา ดังนี้
     


นางสิริพรรณ  คุณวงศ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
272012101001

 

นางสาวณัฐรินีย์ แช่มรัมย์
นายอธิษฐ์ สุขอยู่
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
272012101002
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
272012101003 


นายชนะหนึ่ง ศรีพุทรา
นายอชิรวิชญ์ ดาทองวงศ์นิวิฐ -ว่าง- นายเทพประสิทธิ์ ไชยสิทธิ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
272013101001
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
272013102001
นิติกร ปก./ชก.
2720131050041
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
272013103001

 


นางพการี ตาประโคน นายพิพัฒน์ จิระอนันต์เจริญฤทธิ์ นางสาวรัตนาภรณ์ พาเทพ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
272014101002
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
272014805002
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
272014101001
 
   
  นายวัชระ บุบผาวาส
   
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
272014805001
   


พนักงานจ้าง

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ


 

 
 

นายสมนึก  บิลรัมย์
นายวรรณลบ แช่มรัมย์
นางสาวเฟื่องลัดดา บุญเกิดรัมย์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
คนงาน
คนงาน
 

นายเชิดชัย ทินปราณี
     นายบุญศรี ธรรมนิยม
 
พนักงานขับรถกระเช้า
คนงาน
      
 

 
นายอุลัย นามปัญญา นางสมสวย พรมพุ้ย    
คนงาน คนงาน    
   
นายสมชาย เขตมนต์ชัย นายขาล ยังสันเทียะ    
คนงาน (ขับรถยนต์) คนงาน