เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายพิสิทธิ์ ธณเตชทัต
ปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด
 (บริหารท้องถิ่นระดับกลาง)
(08 1579 5467)


นางกุลยาดา  รอยประโคน

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด

(บริหารท้องถิ่นระดับต้น)

(08 6249 4438)

นางสิริพรรณ  คุณวงศ์
นางสมคิด สายแวว
นายธินพัฒน์  หาญชนะ
หน.สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นายยุทธชัย  วัชระเงิน
นางอุบลรัตน์  ศรีหาบุญทัน
     -ว่าง-     
ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 
ผอ.กองการเกษตร
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น)
 

 

 
นางกาญจนา  แจทอง
 
 
 ผู้อำนวยการกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)