เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
       นายจำรัส เสนาปักธงไชย
    นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด
 06 1427 4411


 

นายสุพิษ ทับอุดม

นายจรัล โหรารัมย์

รองนายกเทศมนตรี

08 2756 6619

รองนายกเทศมนตรี

08 7869 7379

นายวินัด สิมรัมย์

นายวิเชียร กัลยา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

09 3689 6362

เลขานุการนายกเทศมนตรี

06 5513 0020