เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองตาด กิจกรรมฝึกอาชีพด้านคหกรรม "การพิมพ์ผ้าด้วยสีธรรมชาติ (Eco Printing) สู่อาชีพในชุมชน วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองตาด 

2023-03-10
2023-01-30
2022-09-01
2022-08-22
2022-08-18
2022-08-10
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-04
2022-07-20