เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน


งานด้านสวัสดิการสังคม

    รายละเอียดข่าว

แนวทางการปฏิบัติงานในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558
              ด้วย  เทศบาลตำบลหนองตาด จะรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2557  เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้
            1.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ
        ผู้มีคุณสมบัติได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                    (1.)  มีสัญชาติไทย
                          (2.)  มีอายุ  60  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2497                   ( ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏ วันที่  เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่  1  มกราคมของปีนั้น)
                               (3.) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  ผู้รับเงินบำนาญ ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน  รายได้ประจำ  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจำ  ยกเว้นผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หรือผู้พิการที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพของผู้พิการว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553    ( ผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ  หรือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์อยู่แล้ว  หากอายุ  60  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  สามารถขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีกได้ )
                2. กำหนดวันรับลงทะเบียน
                              เทศบาลตำบลหนองตาดกำหนดวันรับลงทะเบียนในระหว่างวันที่   1 - 30  พฤศจิกายน  2556  ในวันและเวลาราชการ  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน
                    3. วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการลงทะเบียน
                         ให้ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์ขอลงทะเบียนดำเนินการ  ดังนี้
                   3.1  ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยผู้สูงอายุต้องมายื่นคำขอรับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความจำเป็นที่ไม่สามารถไปลงทะเบียนด้วยตนเองได้  ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนแทน  ในกรณีที่มีผู้รับมอบอำนาจไปลงทะเบียนแทน เทศบาลต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ  เพื่อมิให้มีการทุจริต  สวมสิทธิ  หรือหลอกลวงผู้สูงอายุ
                   3.2  ให้ผู้สูงอายุหรือผู้รับมอบอำนาจ  กรอกรายละเอียดคำขอตามแบบที่กำหนด (แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)  โดยลงทะเบียนตามวัน  เวลา  สถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
                   3.3  ผู้สูงอายุต้องนำหลักฐานเอกสารแสดงตน  ดังนี้
                             (3.3.1)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนา
                             (3.3.2)  ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
                             (3.3.3)  สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร  ในกรณีที่ประสงค์จะขอรับเงินผ่านธนาคาร
                   3.4  การแจ้งความจำนงรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ซึ่งดำเนินการได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
                             (3.4.1)  รับเงินสดด้วยตนเอง
                             (3.4.2)  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงิน
                                      (3.4.3)  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ  เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สูงอายุ
 
       
แนวทางการปฏิบัติงานในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ  ประจำปีงบประมาณ  2558
                   ด้วย  เทศบาลตำบลหนองตาด จะรับลงทะเบียนคนพิการประจำปี พ.ศ. 2557  เพื่อขอรับเงินเบี้ย ยังชีพความพิการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 รายละเอียด ดังต่อไปนี้
                   1. คุณสมบัติผู้พิการ
                        (1.)  มีสัญชาติไทย
                        (2.)  เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำนานตามทะเบียนบ้าน  และยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลหนองตาด หรือ เป็นผู้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองตาด แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลหนองตาด
                             (3.)  มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
                             (4.)  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
                   เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอลงทะเบียน
                             (1.)  บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมสำเนา  ( รับรองสำเนาถูกต้อง )
                             (2.)  ทะเบียนบ้าน  พร้อมสำเนา  ( รับรองสำเนาถูกต้อง )
                             (3.)  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  สำหรับกรณีที่ผู้พิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความ พิการผ่านธนาคาร คนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าว  ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง
                  ในกรณี  คนพิการเป็นผู้เยาว์  ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม  คนเสมือนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรม  ผู้พิทักษ์  หรือผู้อนุบาล  แล้วแต่กรณี  ยื่นคำขอฯแทน  โดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว
                  สำหรับคนพิการกรณีอื่น  ซึ่งไม่อาจยื่นคำขอฯ  ด้วยตัวเองได้  ให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอฯ  แทนโดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ  แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย  โดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการให้ถูกต้องครบถ้วน และให้ยื่นคำขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของคนพิการพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรับมอบอำนาจ
                       วิธีการรับเงินเบี้ยความพิการ
                   ผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ จะต้องแสดงความประสงค์ในการขอรับเบี้ยความพิการ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้
                    (1.)  รับเงินสดด้วยตนเอง
                    (2.)  รับเงินสดด้วยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้พิการ
                    (3.)  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้พิการฯ
                    (4.)  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้พิการ                          วัน  เวลา  และสถานที่รับลงทะเบียนฯ
                   รับลงทะเบียนฯ  ตั้งแต่วันที่  1 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
              การรับลงทะเบียนผู้พิการในครั้งนี้  เป็นการรับลงทะเบียนผู้พิการประจำปี พ.ศ. 2557  เพื่อขอรับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  หากผู้พิการที่ขอลงทะเบียนฯ  มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามระเบียบฯ  ที่กำหนด  จะได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ  500  บาท  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557  
                   ภายหลัง  หากผู้พิการรายใดย้ายภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านไปอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่  ให้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นภายในเดือนพฤศจิกายนที่เปิดให้มีการลงทะเบียน  เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สามารถขอแบบฟอร์มการงทะเบียนล่วงหน้า  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลหนองตาด
 
 
คำชี้แจง  การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปี  ๒๕๕๘
(แจกให้ผู้พิการที่มาลงทะเบียน )
 
        ๑.  การลงทะเบียน  ในครั้งนี้เป็นการลงทะเบียนผู้พิการประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ( ตุลาคม ๒๕๕๗ )
        ๒.  เป็นการลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลหนองตาดหรือผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านมาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองตาดและยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน
        ๓.  เทศบาลตำบลหนองตาด จะปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ  ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๖  ณ  ที่ทำการเทศบาลตำบลหนองตาดและที่ประชุมประจำหมู่บ้าน
        ๔.  ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  จะได้รับเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๕๗  ในอัตราเดือนละ  ๕๐๐  บาท  ภายในวันที่  ๑๐  ของทุกเดือน  ด้วยวิธีการตามความประสงค์ที่ผู้พิการระบุไว้ในคำขอลงทะเบียนฯ
        ๕.  ภายหลัง  หากผู้พิการรายใดย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่  เพื่อให้ผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาดังกล่าวข้างต้น  ได้รักษาสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง  ในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป  ผู้พิการรายนั้นจะต้องไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพ  ณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่นั้น  ภายในเดือนพฤศจิกายน  ที่เปิดให้มีการลงทะเบียน
 
_____________________________________
 
                                                        
                                                             เทศบาลตำบลหนองตาด
                                                โทร. ๐๔๔ – ๖๖๖๑๑๑


    เอกสารประกอบ งานด้านสวัสดิการสังคม
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ