เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerงานด้านสวัสดิการสังคม

    รายละเอียดข่าว

แนวทางการปฏิบัติงานในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558
              ด้วย  เทศบาลตำบลหนองตาด จะรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2557  เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้
            1.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ
        ผู้มีคุณสมบัติได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                    (1.)  มีสัญชาติไทย
                          (2.)  มีอายุ  60  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2497                   ( ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏ วันที่  เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่  1  มกราคมของปีนั้น)
                               (3.) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  ผู้รับเงินบำนาญ ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน  รายได้ประจำ  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจำ  ยกเว้นผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หรือผู้พิการที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพของผู้พิการว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553    ( ผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ  หรือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์อยู่แล้ว  หากอายุ  60  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  สามารถขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีกได้ )
                2. กำหนดวันรับลงทะเบียน
                              เทศบาลตำบลหนองตาดกำหนดวันรับลงทะเบียนในระหว่างวันที่   1 - 30  พฤศจิกายน  2556  ในวันและเวลาราชการ  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน
                    3. วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการลงทะเบียน
                         ให้ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์ขอลงทะเบียนดำเนินการ  ดังนี้
                   3.1  ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยผู้สูงอายุต้องมายื่นคำขอรับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความจำเป็นที่ไม่สามารถไปลงทะเบียนด้วยตนเองได้  ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนแทน  ในกรณีที่มีผู้รับมอบอำนาจไปลงทะเบียนแทน เทศบาลต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ  เพื่อมิให้มีการทุจริต  สวมสิทธิ  หรือหลอกลวงผู้สูงอายุ
                   3.2  ให้ผู้สูงอายุหรือผู้รับมอบอำนาจ  กรอกรายละเอียดคำขอตามแบบที่กำหนด (แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)  โดยลงทะเบียนตามวัน  เวลา  สถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
                   3.3  ผู้สูงอายุต้องนำหลักฐานเอกสารแสดงตน  ดังนี้
                             (3.3.1)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนา
                             (3.3.2)  ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
                             (3.3.3)  สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร  ในกรณีที่ประสงค์จะขอรับเงินผ่านธนาคาร
                   3.4  การแจ้งความจำนงรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ซึ่งดำเนินการได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
                             (3.4.1)  รับเงินสดด้วยตนเอง
                             (3.4.2)  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงิน
                                      (3.4.3)  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ  เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สูงอายุ
 
       
แนวทางการปฏิบัติงานในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ  ประจำปีงบประมาณ  2558
                   ด้วย  เทศบาลตำบลหนองตาด จะรับลงทะเบียนคนพิการประจำปี พ.ศ. 2557  เพื่อขอรับเงินเบี้ย ยังชีพความพิการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 รายละเอียด ดังต่อไปนี้
                   1. คุณสมบัติผู้พิการ
                        (1.)  มีสัญชาติไทย
                        (2.)  เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำนานตามทะเบียนบ้าน  และยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลหนองตาด หรือ เป็นผู้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองตาด แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลหนองตาด
                             (3.)  มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
                             (4.)  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
                   เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอลงทะเบียน
                             (1.)  บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมสำเนา  ( รับรองสำเนาถูกต้อง )
                             (2.)  ทะเบียนบ้าน  พร้อมสำเนา  ( รับรองสำเนาถูกต้อง )
                             (3.)  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  สำหรับกรณีที่ผู้พิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความ พิการผ่านธนาคาร คนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าว  ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง
                  ในกรณี  คนพิการเป็นผู้เยาว์  ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม  คนเสมือนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรม  ผู้พิทักษ์  หรือผู้อนุบาล  แล้วแต่กรณี  ยื่นคำขอฯแทน  โดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว
                  สำหรับคนพิการกรณีอื่น  ซึ่งไม่อาจยื่นคำขอฯ  ด้วยตัวเองได้  ให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอฯ  แทนโดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ  แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย  โดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการให้ถูกต้องครบถ้วน และให้ยื่นคำขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของคนพิการพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรับมอบอำนาจ
                       วิธีการรับเงินเบี้ยความพิการ
                   ผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ จะต้องแสดงความประสงค์ในการขอรับเบี้ยความพิการ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้
                    (1.)  รับเงินสดด้วยตนเอง
                    (2.)  รับเงินสดด้วยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้พิการ
                    (3.)  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้พิการฯ
                    (4.)  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้พิการ                          วัน  เวลา  และสถานที่รับลงทะเบียนฯ
                   รับลงทะเบียนฯ  ตั้งแต่วันที่  1 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
              การรับลงทะเบียนผู้พิการในครั้งนี้  เป็นการรับลงทะเบียนผู้พิการประจำปี พ.ศ. 2557  เพื่อขอรับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  หากผู้พิการที่ขอลงทะเบียนฯ  มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามระเบียบฯ  ที่กำหนด  จะได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ  500  บาท  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557  
                   ภายหลัง  หากผู้พิการรายใดย้ายภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านไปอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่  ให้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นภายในเดือนพฤศจิกายนที่เปิดให้มีการลงทะเบียน  เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สามารถขอแบบฟอร์มการงทะเบียนล่วงหน้า  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลหนองตาด
 
 
คำชี้แจง  การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปี  ๒๕๕๘
(แจกให้ผู้พิการที่มาลงทะเบียน )
 
        ๑.  การลงทะเบียน  ในครั้งนี้เป็นการลงทะเบียนผู้พิการประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ( ตุลาคม ๒๕๕๗ )
        ๒.  เป็นการลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลหนองตาดหรือผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านมาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองตาดและยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน
        ๓.  เทศบาลตำบลหนองตาด จะปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ  ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๖  ณ  ที่ทำการเทศบาลตำบลหนองตาดและที่ประชุมประจำหมู่บ้าน
        ๔.  ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  จะได้รับเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๕๗  ในอัตราเดือนละ  ๕๐๐  บาท  ภายในวันที่  ๑๐  ของทุกเดือน  ด้วยวิธีการตามความประสงค์ที่ผู้พิการระบุไว้ในคำขอลงทะเบียนฯ
        ๕.  ภายหลัง  หากผู้พิการรายใดย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่  เพื่อให้ผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาดังกล่าวข้างต้น  ได้รักษาสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง  ในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป  ผู้พิการรายนั้นจะต้องไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพ  ณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่นั้น  ภายในเดือนพฤศจิกายน  ที่เปิดให้มีการลงทะเบียน
 
_____________________________________
 
                                                        
                                                             เทศบาลตำบลหนองตาด
                                                โทร. ๐๔๔ – ๖๖๖๑๑๑


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 มิ.ย. 2558