เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี

    รายละเอียดข่าว

 เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี  
 
 
  1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างอื่นๆกับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น บ้านเช่า ร้านค้า บริษัทฯ โรงงาน โรงมหรสพ โรงเรียนเอกชน ห้างร้านสรรพสินค้า ฯลฯ
-เจ้าของทรัพย์สิน ที่มีทรัพย์สินอยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2558 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (แบบ ภ.ร.ด.2)               

2) ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2558
-เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) จะต้องชำระค่าภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งประเมิน
-กรณีที่ไม่ยื่นแบบพิมพ์ภายในกำหนด (ภายในเดือนกุมภาพันธ์) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
-กรณีไม่ชำระค่าภาษีภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้
            1.ไม่เกินหนึ่งเดือนจะต้องเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 2.5
            2.เกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือนจะต้องเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 5
            3.เกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือนจะต้องเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 7.5
            4.เกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือนจะต้องเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 10
            5.เกินกว่าสี่เดือนจะถูกดำเนินการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนด


2.ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครอง หรือผู้มีกรรมสิทธิ์ตามเอกสิทธิ์ต่างๆ
         -เจ้าของที่ดินที่มีที่ดินอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 ต้องชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน 2558 ถ้าชำระเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี หรือร้อยละ 2 ต่อเดือน ของเงินภาษี
        -ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.5) เกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของเงินค่าภาษี
3.ภาษีป้าย หมายถึง ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงด้วยอักษร ภาพ หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
       -เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้าย ที่มีป้ายแสดงด้วยอักษร ภาพ หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
    1.ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้นอกอาคาร
    2.ป้ายที่แสดงไว้ ภายในอาคารที่ประกอบการเพื่อหารายได้ ที่มีขนาดพื้นที่เกินกว่าสามตารางเมตร
    3.ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
      -ให้เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (แบบ ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2558
      -ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย เกินกำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของเงินค่าภาษีป้าย
      -เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) จะต้องชำรุค่าภาษีป้าย ภายใน 30 วัน นับแต่ถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งประเมิน
      -ไม่ชำระภาษีป้ายภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน ของเงินค่าภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีดังกล่าวได้ที่
กองคลังเทศบาลตำบลหนองตาด               โทร 0 4466 6111 www.nongtad.go.th ทุกวันในเวลาราชการ
 
 


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2558