เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
กองการส่งเสริมการเกษตร

 

นางสาวสุภาพร  แมนประโคน

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

นายนิยม  สมคิด

พนักงานจ้าง