เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
กองช่าง

นายธินพัฒน์  หาญชนะ
ผู้อำนวยการกองช่าง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
 
นายปริญญา เสนาปักธงไชย
นายมิตร  สนิทชัย
นายเก้าชัย นาจำปา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างโยธา (ลูกจ้างประจำ)

 

             นางสาวรัตนาภรณ์  พาเทพ นายวัฒน์วิชา  เสนาปักธงไชย    นายราชันย์  กล่อมกมล
            เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานประปาปฎิบัติงาน

    พนักงานจ้างตามภารกิจ

   
  นายวัชราพรรณ ศิริจันทร์  
  พนักงานจ้าง