เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
สำนักงานปลัด

        นายพิสิทธิ์ ธณเตชทัต 
        ปลัดเทศบาล (นักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง)
    นางกุลยาดา  รอยประโคน
รองปลัดเทศบาล (บริหารท้องถิ่นระดับต้น)

จ่าเอกศุภชัย  ติ่งหมาย

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)

 

นางสิริพรรณ คุณวงศ์ 
นายอธิษฐ์ สุขอยู่
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) 
 
 


นางปนัดดา  บัวใหญ่
นายอชิรวิชญ์  ดาทองวงศ์นิวิฐ
นายชนะหนึ่ง ศรีพุทรา  
นางสาวสุรีรัตน์  สิงห์โตคีรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นวช.ตรวจสอบภายใน
ปฎิบัติการ 
 
 
 
 
นายศิริศักดิ์  บุราณสุข
นางพการี ตาประโคน
นายพิพัฒน์ จิรอนันต์เจริญฤทธิ์
 
นายวัชระ บุบผาวาส
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานป้องกันฯ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน 
นายขาล  ยังสันเทียะ
นายสมชาย  เขตมนต์ชัย
นางสมสวย  พรมพุ้ย
นายอุลัย  นามปัญญา
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
 
 
 
 
 
นายสมนึก  บิลรัมย์
นายวรรณลบ แช่มรัมย์
น.ส.เฟื่องลัดดา บุญเกิดรัมย์
นายบุญศรี ธรรมนิยม
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
 
      

     นายเชิดชัย  ทินปรานี   น.ส.ชัญญาพร  บัวใหญ่  

              พนักงานจ้าง             พนักงานจ้าง