เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

 
       นายจำรัส เสนาปักธงไชย
    นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด
 06 1427 4411


 

นายวิเชียร  กัลยา

นายวินัด  สิมรัมย์

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

นายจรัล  โหรารัมย์

นายสุพิษ  ทับอุดม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี