เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
 


การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น


วันที่ 28 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนองตาด โดยฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) และการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ครั้งที่ 4) พ.ศ.2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบลตามประกาศสัดส่วนของเทศบาลตำบลหนองตาด

2021-09-29
2021-09-28
2021-09-28
2021-09-17
2021-08-27
2021-08-18
2021-07-22
2021-06-30
2021-06-25
2021-05-21