วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR )ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างจ้างทำป้ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
วัสดุก่อสร้าง
20  ม.ค. 2566
จ้างรายงานขอซื้อขอจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงประจำสนามกีฬาพร้อมขาตั้งป้ายโครงการ ในโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดสถานที่และดูแลสถานที่ให้พร้อมเก็บและทำความสะอาดให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ในโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล /เหรียญรางวัล/ขนมปี๊ป ในโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม ในโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง