วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมลงหินคลุกภายในตำบลหนองตาด หมู่ที่ 8,16,7,18 ตำบลหนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกภายในตำบลหนองตาด หมู่ที่ 8,16,7,18 ตำบลหนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
13  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างสถาบันอุดมศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อชุดไมค์ประชุมไร้สาย จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกเพ็ชร ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านปีกฝาย ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่14 บ้านบัลลังก์น้อย ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21บ้านสำโรงเหนือ ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง