วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมเเซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องคลัง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายป้องกันและและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์) และป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การขับขี่ให้ปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมเปลี่ยนไฟรถยนต์กู้ชีพ ๑๖๖๙ หมายเลขทะเบียน นข ๓๒๕๘ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร ของกองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาด (ประจำเดือนเมษายน 2567 - กรกฎาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำความสะอาดอาคาร ห้องน้ำสำนักงานและห้องน้ำสาธารณะ ของเทศบาลตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง