เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
หน้าหลักศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ -จัดจ้าง
ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
- โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
- อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
- สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
- กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
- ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
- นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
- แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
- คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
- สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
- สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
- มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
- ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
- ประกาศประกวดราคา สอบราคา ม.9(8)
- สรุปผลจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ม.9(8)
- สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ม.9(8)
- เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส ม.9(8)
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ
- แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
- กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 12 ธ.ค. 2560 ]
2 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบการคัดเลือก เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักกงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) [ 15 พ.ย. 2560 ]
3 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ต.ค. 2560 ]
4 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 [ 10 ต.ค. 2560 ]
5 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง กราประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) [ 3 ต.ค. 2560 ]
6 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 3 ต.ค. 2560 ]
7 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 10 ส.ค. 2560 ]
8 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน) [ 22 พ.ค. 2560 ]
9 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบการคัดเลือกเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน) [ 4 พ.ค. 2560 ]
10 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 มี.ค. 2560 ]
11 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]
12 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 [ 29 ก.ย. 2559 ]
13 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 1 ส.ค. 2559 ]
14 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง กำหนดเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2558 [ 28 ก.ค. 2559 ]
15 รายงานความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปี 2559 [ 10 ก.ค. 2559 ]
16 ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 6 ม.ค. 2559 ]
17 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]
18 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2558 [ 18 พ.ย. 2558 ]
19 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก [ 13 พ.ย. 2558 ]
20 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารเทศบาลตำบลหนองตาด เรือง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก [ 13 พ.ย. 2558 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5