เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th
หน้าหลัก
หน้าหลักศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ -จัดจ้าง
ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
- โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
- อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
- สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
- กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
- ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
- นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
- แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
- คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
- สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
- สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
- มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
- ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
- ประกาศประกวดราคา สอบราคา ม.9(8)
- สรุปผลจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ม.9(8)
- สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ม.9(8)
- เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส ม.9(8)
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ
- แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
- กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ


 
 
กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการ