วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสารของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อตู้เย็นของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการการจัดเก็บขยะอันตรายในตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง