วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายโครงการเด็กปฐมวัย ว่ายน้ำเป็น โตไปไม่จมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายโครงการเด็กปฐมวัย ว่ายน้ำเป็น โตไปไม่จมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
เช่าสระว่ายน้ำฝึกปฏิบัติ ในโครงการเด็กปฐมวัย ว่ายน้ำเป็น โตไปไม่จมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ( เทศกาลสงกรานต์ พศ. 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์สาธิตในการฝึกปฏิบัติ ในโครงการเด็กปฐมวัย ว่ายน้ำเป็น โตไปไม่จมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลจดมิเตอร์น้ำประปา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตาด ประจำเดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคล เปิด ปิดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคล เปิด ปิด น้ำประปา หมู่ที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของกองคลัง ประจำเดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง