วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโคสด พาสเจอไรส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริมนมโคสด พาสเจอร์ไรส์ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2565 ( ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ) ของกองการศึกษา ฯเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บว-4028 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ภาคเรียนที่ 2/2565ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
จ้างขออนุมัติจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง