วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อบันทึกข้อมูลในแผนที่ภาษี (1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อบันทึกข้อมูลในแผนที่ภาษี (4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อบันทึกข้อมูลในแผนที่ภาษี (3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อบันทึกข้อมูลในแผนที่ภาษี (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างสำรวจและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง